Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1

ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΠΟΥΡΟΣ (GREKISKA FÖRENINGEN I BORÅS)
ΕΔΡΑ: ΜΠΟΥΡΟΣ

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

Η Ελληνική κοινότητα Μπουρός είναι το μαζικό όργανο που εκφράζει, εκπροσωπεί και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ελλήνων μεταναστών της πόλης Μπουρός καθώς και ελλήνων που κατοικούν στις γύρω κοντινές περιοχές και δεν ανήκουν σε άλλη\άλλο ελληνική κοινότητα\σύλλογο. Η κοινότητα δεν ανήκει σε ιδιαίτερη πολιτική παράταξη, κίνηση ή κόμμα, αλλά μπορεί να προβαίνει σε πράξεις, εκδηλώσεις εθνικοπολιτικού και όχι κομματικού χαρακτήρα. Διατηρεί πάντα την ανεξαρτησία και αυτονομία απέναντι σε κυβερνήσεις, θρησκευτικούς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και διοικητικές αρχές. Η κοινότητα λειτουργεί στα πλαίσια της δημοκρατικής διαδικασίας και συλλογικότητας των οργάνων πάνω σε θέματα δράσης και έκφρασης.

ΑΡΘΡΟ 3

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΡΟΣ
 1. Η σύσφιξη των σχέσεων των ελλήνων μεταναστών,η αλληλοβοήθεια των μελών της,η μελέτη και προώθηση για λύση θεμάτων που απασχολούν τους έλληνες κατοικούντες στο Μπουρός και άλλεςκοντινές περιοχές όπου δεν υπάρχουν άλλες ελληνικές κοινότητες\σύλλογοι.
 2. Η ανάπτυξη του εκπολιτιστικού επιπέδου των ελλήνων του Μπουρός.
 3. Η ανάπτυξη και σύσφιξη των σχέσεων των ελλήνων και σουηδών καθώς και άλλων εθνικοτήτων,η καλλιέργεια και διάδοση της λαϊκής μας κουλτούρας.
 4. Η εκπροσώπηση των ελλήνων του Μπουρός
 5. Η προβολή και προώθηση των ζωτικών εθνικών προβλημάτων της πατρίδας μας.
 6. Η παροχή κάθε βοήθειας στα παιδιά των ελλήνων για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και την σύνδεσή τους με την ελληνική πολιτιστική παράδοση.

ΑΡΘΡΟ 4

ΜΕΣΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΠΟΥΡΟΣ
 1. Τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις.
 2. Διοργάνωση διαλέξεων,εκθέσεων και διαφόρων μορφωτικών εκπολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
 3. Επαφή και συνεργασία με τις εργατικές οργανώσεις,συνδικάτα,κόμματα,μεταναστευτικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα της πατρίδας μας.
 4. Επαφή και συνεργασία με τα συνδικαλιστικά,εκπαιδευτικά μεταναστευτικά και κοινωνικά ιδρύματα της Σουηδίας,καθώς και την διατήρηση και ανάπτυξη των σχέσεών μας με τις άλλες μεταναστευτικές μειονότητες.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Μέλη της κοινότητας γίνονται όλοι όσοι:

 1. Αποδέχονται το παρόν καταστατικό και ζητούν την εγγραφή τους από το ΔΣ.
 2. Κατοικούν στη πόλη Μπουρός και γύρω κοντινές περιοχές και δεν είναι μέλη άλλης ελληνικής κοινότητας
 3. Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 4. Εφοδιάζονται με κάρτα μέλους της κοινότητας που ισχύει ένα χρόνο.
 5. Μέλη γίνονται και αναγνωρίζονται από τις τοπικές σουηδικές αρχές αυτοί που είναι άνω των 6 ετών και πληρώνουν τη συνδρομή τους στη κοινότητα με το ποσό που καθορίζεται στους κανονισμούς βοηθητικών επιδομάτων προς μεταναστευτικούς συλλόγους\κοινότητες.

ΑΡΘΡΟ 6

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Γίνονται όλοι οι σουηδοί και άλλοι διαφορετικών εθνικοτήτων αφού:

 1. Υποβάλλουν αίτηση στο ΔΣ
 2. Εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 3. Εγγράφονται στους καταλόγους των φίλων της κοινότητας και εφοδιάζονται με ειδική κάρτα.

ΑΡΘΡΟ 7

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 1. Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα της κοινότητας.
 2. Να λαβαίνουν μέρος σε κάθε ψηφοφορία που γίνεται στις Γεν.Συνελεύσεις
 3. Να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο ΔΣ και τις Γεν.Συνελεύσεις που πρέπει να είναι έγγραφες και επώνυμες.
 4. Να λαβαίνουν γνώση,αφού πρώτα υποβάλλουν αίτηση στη γραμματεία των πρακτικών των ΓΣ και των συνεδριάσεων του ΔΣ καθώς και της Εξ.Επ.
 5. Η εξάσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων προϋποθέτει την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 1. Η τήρηση του παρόντος καταστατικού,η δραστήρια συμμετοχή για την προώθηση και ανάπτυξη της ζωής της κοινότητας και η διαφύλαξη της περιουσίας αυτής.
 2. Η συμμετοχή στις συνελεύσεις
 3. Η πληρωμή της συνδρομής όπως αυτή καθορίζεται από τις ετήσιες Γεν.Συνελεύσεις.
 4. Η διάδοση και προπαγάνδηση των σκοπών της κοινότητας σ,όλον τον ελληνισμό του Μπουρός και κοντινών περιοχών όπου κατοικούν έλληνες.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Η ιδιότητα του μέλους αίρεται όταν:

 1. Το μέλος αποχωρήσει εθελοντικά
 2. Όταν το μέλος διαγραφεί.Ο αποκλεισμός γίνεται από το ΔΣ για τους εξής λόγους.
 3. Όταν το μέλος καταδικαστεί για σοβαρό παράπτωμα του ποινικού δικαίου στην Ελλάδα ή Σουηδία.
 4. Όταν το μέλος αντιστρατεύεται το παρόν καταστατικό
 5. Όταν προσβάλλει το ήθος και την αξιοπρέπεια της κοινότητας.Η διαγραφή πρέπει να επικυρώνεται από την πρώτη ΓΣ που ακολουθεί και ισχύει από την ημέρα της επιβολής της

ΑΡΘΡΟ 10

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ
 1. Οι Γενικές Συνελεύσεις
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο
 3. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Γίνεται το μήνα Ιανουάριο και συγκαλείται από το ΔΣ.Τα μέλη πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως τουλάχιστον 14 ημέρες νωρίτερα για τον τόπο,χρόνο και την ημερήσια διάταξη της ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συγκαλείται από το ΔΣ

 • Όταν αυτό κρίνει σκόπιμο
 • Όταν έχει δεσμευθεί με απόφαση ΓΣ
 • Όταν αυτό ζητηθεί ενυπόγραφα από το 1\3 {ενα τριτο}των οικονομικά τακτοποιημένων μελών,με το θέμα της συνέλευσης.Η σύγκληση γίνεται μέσα σε 3 {τρεις} εβδομάδες από την ημέρα υποβολής αίτησης στο ΔΣ.Τα μέλη πρέπει να ειδοποιούνται 7 {επτα} ημέρες νωρίτερα από τη σύγκληση της έκτακτης ΓΣ.

ΑΡΘΡΟ 13

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
 1. Στις ΓΣ επιτρέπεται να πάρουν μέρος τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη που είναι γραμμένα στο βιβλίο οικονομικών τακτοποιημένων μελών της κοινότητας. Τα μη μέλη να παρακολουθούν,καθώς επίσης και προσκεκλημένοι του ΔΣ.
 2. Η Γεν.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται σ.αυτήν τα μισά συν ένας από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη {50% συν 1} διαφορετικά αναβάλλεται για 1 {μια} ώρα και γίνεται μετά στον ίδιο τόπο και την ίδια ημερήσια διάταξη ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων.
 3. Οι αποφάσεις στις ΓΣ παίρνονται με απλή πλειοψηφία.
 4. Προτάσεις των μελών προς τις ΓΣ μπορούν να κατατεθούν στο ΔΣ 7 ημέρες νωρίτερα έγγραφες και επώνυμες.Προτάσεις μπορούν επίσης να γίνουν και την ίδια ημέρα συνέλευσης.
 5. Σε έκτακτες ΓΣ οι προτάσεις κατατίθονται 48 ώρες νωρίτερα και έχουν σχέση με το θέμα της.
 6. Την διεξαγωγή των ΓΣ αναλαμβάνει 3-μελές προεδρείο που προτείνεται από το ΔΣ και εγκρίνεται από τη ΓΣ της οποίας η απαρτία εξακριβώνεται από το ΔΣ. Με τον ίδιο τρόπο εγκρίνονται και δυο{2} πρακτικογράφοι. Η έγκρισης των άνω γίνεται με ανοικτή ψηφοφορία. Το προεδρείο μπορεί να τερματίσει τη συνέλευση όταν εξαντληθεί η καθορισμένη ημερήσια διάταξη.

ΑΡΘΡΟ 14

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΥΝ

Η Ετήσια ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο της Νέας Ελληνικής Κοινότητας του Μπουρός και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες.

 1. εκλογή προεδρείου και πρακτικογράφων και έγκρηση της σειράς της ημερήσιας διάταξης.
 2. Τοποθέτηση και ψηφοφορία πάνω στην έκθεση δράσης του ΔΣ,το πρόγραμμα δράσης που προτείνει,καθώς και την έκθεση της Επιτρ.Οικ.Ελέγχου.
 3. Καθορισμός του ύψους των συνδρομών των μελών.
 4. Εκλογή νέου ΔΣ και Επ. Οικον Ελ μετά την εισήγηση της Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται στην ΓΣ και προηγείται της Ετήσιας {άρθρο 20}.

ΑΡΘΡΟ 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
 1. Εκλογή τριμελούς προεδρείου και πρακτικογράφων με τον ίδιο τρόπο όπως και στις τακτικές Γεν.Συνελεύσεις.
 2. Καθορισμός και ψήφιση της ημερήσιας διάταξης.
 3. Συζήτηση στα καθορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
 4. Συζήτηση και ψήφιση επί των προτάσεων.

ΑΡΘΡΟ 16

ΑΛΛΑΓΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Αλλαγή του καταστατικού μπορεί να κάνει η καταστατική συνέλευση που συγκαλείται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Τροποποιήσεις μπορεί να κάνει και η Ετήσια Γεν.Συν που αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη. Κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του καταστατικού απαιτεί πλειοψηφία 2\3 {δυο τριτα} των ψήφων των ψηφισάντων.

ΑΡΘΡΟ 17

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 1. Το ΔΣ είναι υπεύθυνο και εκτελεστικό όργανο της κοινότητας και αποτελείται από 7 {επτα} τακτικά μέλη.
 2. Διαρθρώνεται ως εξής:
  Πρόεδρος - Ο Πρόεδρος είναι ο νόμιμος εκρόσωπος της κοινότητας
  Αντιπρόεδρος
  Γραμματέας
  Ταμίας
  Υπεύθυνοι σύμβουλοι σε διάφορους τομείς.
 3. Έχει το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις όταν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα από τα μέλη του.Ο Πρόεδρος προεδεύει κατά τη διάρκεια του συμβουλίου.
 4. Όλες οι αποφάσεις του ΔΣ παίρνονται με απλή πλειοψηφία.Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του προέδρου θεωρείται διπλή.
 5. Όταν ένας σύμβουλος παραιτηθεί τη θέση του την παίρνει ο επόμενος αναπληρωτής. Αν όλο το συμβούλιο παραιτηθεί τότε πρέπει μέσα σε 15 μέρες να καλέσει Γεν Συν και εκλογές.
 6. Μέλος\μέλη του ΔΣ που δεν παίρνει\ουν μέρος σε τρεις{3} συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις αδικαιολόγητα,χάνει/ουν την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ.
 7. Το ΔΣ συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του προέδρου ή όταν το ζητήσουν τα μισά συν ένα {50% συν 1} από τα μέλη του.Σε κάθε συνεδρίαση κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα και υπογράφονται από τον ίδιο και από τον προεδρεύοντα.
 8. Το ΔΣ έχει το δικαίωμα να ορίζει επιτροπές για την καλύτερη εκπλήρωση των γενικών σκοπών της κοινότητας.Με σύμφωνη γνώμη της ΓΣ μπορεί να δημιουργήσει και τμήματα της κοινότητας που λειτουργούν μέσα στα πλαίσια των σκοπών της και κάτω από την ομπρέλα της.

ΑΡΘΡΟ 18

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 1. Αποτελείται από τρια {3} μέλη τακτικά που εκλέγονται με τον ίδιο τρόπο όπως το ΔΣ. Τα μέλη της Επ.Οικον.Ελ δεν μπορούν να είναι και μέλη του ΔΣ.Η θητεία τους είναι όση και του ΔΣ.
 2. Τα μέλη της Επ.Οικον.Ελ εκλέγουν τον πρόεδρό τους.
 3. Η Επ.Οικον.Ελ έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στα ταμειακά βιβλία της κοινότητας κάθε δεύτερο μήνα,απαραίτητα πριν από κάθε ετήσια Γεν.Συν.Παρουσιάζει γραπτή έκθεση των περιουσιακών στοιχείων της κοινότητας καθώς και των οικονομικών.Πρέπει να γνωστοποιεί στον ταμία μια εβδομάδα νωρίτερα την πρόθεσή της για έλεγχο.
 4. Μέλος της Επ.Οικον.Ελ θεωρείται παραιτημένο από την στιγμή που καταθέτει γραπτή παραίτηση στο ΔΣ και αυτομάτως αντικαθιστάται από τον επόμενο αναπληρωτή.

ΑΡΘΡΟ 19

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 1. Το εκλογικό σύστημα της κοινότητας είναι το πλειοψηφικό.Τα ενδιαφερόμενα άτομα για το ΔΣ και Επ.Οικον.Ελ δηλώνουν με γραπτή αίτηση στην Εφορευτική Επιτροπή την υποψηφιότητά τους. Το ΔΣ είναι 7-μελές και η Επ.Οικον.Ελ 3-μελής. Εκλέγονται στο ΔΣ οι πρώτοι 7 που παίρνουν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, το ίδιο και για την Επ.Οικον.Ελ. Οι υπόλοιποι είναι αναπληρωματικοί. Ο κάθε ψηφοφόρος έχει το δικαίωμα να ψηφίσει το ανώτερο 7 άτομα εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι πάνω από 7. Αν οι υποψήφιοι είναι μόνο 7 τότε μπορεί να βάλλει αν θέλει το ψηφοδέλτιο στο φάκελο δίχως σταυρό προτίμησης. Αν δεν υπάρχουν το λιγότερο 7 υποψήφιοι τότε η Εφ.Επ. προκηρύττει νέες εκλογές μέσα σε 2 {δυο} εβδομάδες από την ημερομηνία της Ετήσιας Γεν.Συν.
 2. Οι εκλογές για το νέο ΔΣ και Επ.Οικον.Ελ γίνονται την ίδια μέρα μετά τη λήξη της ετήσιας ΓΣ το μήνα Ιανουάριο.

ΑΡΘΡΟ 20

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 1. Η Εφορευτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείτα πριν της ετήσιας ΓΣ.Παρουσιάζει στην ετήσια ΓΣ τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για το ΔΣ και Επ.Οικον.Ελ.
 2. Η Εφ.Επ. συντάσει πρακτικό που υπογράφεται από τα μέλη της και παραδίδεται στο νέο ΔΣ το αργότερον μέσα σε {8} οκτώ ημέρες.Το συμβούλιο το καλεί ο πρόεδρος της Εφ.Επ

ΑΡΘΡΟ 21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 1. Συνδρομές των μελών
 2. Δωρεές και βοήθεια από τις Σουηδικές και Ελληνικές αρχές.
 3. Εισπράξεις από εκδηλώσεις,πωλήσεις ,κατανάλωση ειδών στην αίθουσα της κοινότητας.

ΑΡΘΡΟ 22

ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
 1. Η διάλυση της κοινότητας πραγματοποιείται μόνο όταν αυτό αποφασισθεί σε δυο{2}κατα σειρά Συνελεύσεις όπου παρευρίσκονται τα 50% συν ένα από τα μέλη και η απόφαση λάβει έγκριση των 2/3 των παρευρισκομένων και τις δυο{2}φορές.
 2. Τα περιουσιακά στοιχεία διατίθενται όπως αποφασίσει η τελευταία συνέλευση που παίρνει την απόφαση της διάλυσης.

Το παρόν καταστατικό τροποποιήθηκε στην Ετήσια ΓΣ στις 22 Ιανουαρίου 2006.

Στην τελευταία ετήσια ΓΣ στις 3 Φεβρουαρίου 2008 αποφασίστηκε η αλλαγή του ονόματος της κοινότητας από Νέα ελληνική κοινότητα σε μόνο Ελληνική κοινότητα Μπουρός και αυτό είναι το ισχύον και επίσημο όνομα της κοινότητας από 3.2.2008.

Νέα τροποποίηση στο καταστατικό έγινε Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013. Το άρθρο Φίλοι της κοινότητας έχει αφαιρεθεί εξ ολοκλήρου και στο άρθρο 5 αφαιρέθηκαν οι σειρές που είχαν αναφορά σε υπηκοότητα/καταγωγή και γάμο πολιτικό ή θρσκευτικό με έλληνα υπήκοο που ποτέ δεν εφαρμόστηκε.