Stadgar

ARTIKEL I

NAMN: GREKISKA FÖRENINGEN I BORÅS
SÄTE: BORÅS

 

ARTIKEL II

FÖRENINGSARTEN

Grekiska föreningen i Borås är ett organ som uttrycker, representerar och betjänar grekiska invandrarnas intressen i Borås stad, samt övriga greker bosatta i kringliggande områden som inte tillhör någon annan grekisk förening.
Föreningen tillhör varken någon särskild politisk rörelse eller parti, men kan däremot verka och deltaga i aktiviteter av etnisk-politisk karaktär men ej av partipolitisk sådan.
Föreningen förhåller sig alltid neutral och autonom gentemot regeringar, religiösa organisationer, privata företag och administrativa myndigheter.
Föreningen fungerar och verkar enligt de demokratiska principerna.

ARTIKEL III

ÄNDAMÅL
 1. Sammanbinda grekernas relationer, medlemmarnas hjälp till varandra, lyfta fram och söka lösningar på frågor som rör grekerna bosatta i Borås och i andra nära orter, där inte andra grekiska föreningar existerar.
 2. Kulturella utvecklingen för bosatta i Borås greker.
 3. Kulturella utveckling och relation mellan greker och svenskar samt grekiska kulturens spridning.
 4. Bosatta i Borås grekernas representation
 5. Lägga fram och befrämja vitala nationella och hemlandsfrågor.
 6. Erbjuda all hjälp till grekiska barn för att lära sig det grekiska språket samt förbinda sig med den grekiska kulturtraditionen.

ARTIKEL IV

MEDEL FÖR ATT UPPNÅ ÄNDAMÅLEN
 1. Ordinära och extra medlemsmöten
 2. Anordning av föreläsningar, utställningar, kulturella , idrottsliga och utbildningsmässiga aktiviteter.
 3. Kontakter och samarbete med arbetsorganisationer, fackföreningar, partier, invandrar och utbildningsinstitutioner i hemlandet.
 4. Kontakter och samarbete med svenska fackföreningar , sociala myndigheter ,utbildnings och invandrarorganisationer i Sverige samt fortsatta och utvecklings relationer med andra invandrargrupper.

ARTIKEL V

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

Medlemmar i föreningen blir alla som:

 1. Godkänner föreningens stadgar
 2. Är bosatta i Borås kommun och nära liggande områden och inte är medlemmar i en annan grekisk förening.
 3. Uppfyller sina ekonomiska förpliktelser.
 4. Erhåller medlemskort som förnyas varje år

ARTIKEL VI

MEDLEMMARNAS RÄTTIGHETER
 1. Att välja och väljas till föreningens organ när man har fyllt 18 år
 2. Att delta till varje omröstning vid medlemsmöten
 3. Att lägga fram till styrelsen och möten skriftliga och undertecknade förslag .
 4. Att få del av styrelseprotokoll, mötesprotokoll och revisionen efter att de ansöker hos sekretariatet
 5. Dessa rättigheter utövas förutsatt att medlemmarna fullföljer sina ekonomiska förpliktelser

ARTIKEL VII

MEDLEMMARNAS SKYLDIGHETER
 1. Respektera aktuella stadgar, aktivt deltagande för föreningens utveckling samt dess ägodelsbeskydd.
 2. Deltaga vid medlemsmöten
 3. Uppfylla kraven för medlemsavgiften enligt besluten som fattas vid årsmöten.
 4. Att sprida och propagera hos alla greker i Borås och runt trakterna samt hos övrig befolkning, föreningens målsättning.

ARTIKEL VIII

UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Medlemskapet upphör när:

 1. När medlemmen drar sig ur själv
 2. När medlemmen uteslutes. Uteslutningen bestäms från styrelsen och grundar sig på följande orsaker.
 • Om medlemmen har dömts enligt brottsbalken för ett allvarligt brott i Grekland eller i Sverige.
 • Om medlemmen motarbetar de aktuella stadgarna
 • Om medlemmen kränker föreningens moral och värdighet.

Uteslutningen måste godkännas från det första medlemsmötet som följer och träder i kraft från det bestämda datumet.

ARTIKEL IX

FÖRENINGENS ORGAN
 1. Ordinära möten
 2. Styrelsen
 3. Revisionen

ARTIKEL X

ÅRLIGA ORDINÄRA MEDLEMSMÖTE

Det hålles i januari månad och kallas från styrelsen .Medlemmarna kallas skriftligt 2 veckor innan .Datum, plats och dagordningen meddelas.

ARTIKEL XI

EXTRA MEDLEMSMÖTE

Kallas från styrelsen

 • När det anses nödvändigt
 • När styrelsen förpliktigas från medlemsmötets beslut.
 • När en tredjedel 1/3 av medlemmarna som fullföljt sina ekonomiska förpliktelser kallar till mötet och med konkret diskussionstema. Mötet äger rum inom 3 veckor från dagen ansökan lämnas till styrelsen. Medlemmarna meddelas 7 dagar innan mötet ska äga rum.

ARTIKEL XII

BESTÄMMELSER VID MEDLEMSMÖTEN
 1. 1 Avgiftsbetalda medlemmar som uppvisar sitt medlemskort kan deltaga vid dessa möten. Ej avgiftsbetalda har rätt att närvara och följa möten. Närvara får också inbjudna gäster som styrelsen har kallat.
 2. Mötet kan öppnas och följa dagordningen när minst hälften plus en (50+1) av de avgiftsbetalda medlemmar är närvarande. I annat fall ställs mötet in en timme och fortsätter sedan med samma dagordning, på samma plats och med de närvarande medlemmarna.
 3. Besluten vid medlemsmöten fattas med enkel majoritet
 4. För mötets genomförande föreslår styrelsen en 3-manapresidium som godkänns av medlemsmötet. På samma sätt utses även 2 protokollförare.

Godkännandet sker genom öppen omröstning. Presidiet förklarar mötet avslutat när dagordningen fullföljts.

ARTIKEL XIII

ÅRSMÖTETS BEFOGENHETER

Årsmötet är föreningens högsta organ och har följande befogenheter:

 1. Val av Presidiet, protokollförare och godkännande av dagordningen
 2. Debattera och ta ställning genom omröstning på styrelsens verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt revisionsberättelsen.
 3. Fastställande av medlemsavgiften
 4. Välja valberedningen
 5. Välja ny styrelse och revision

ARTIKEL XIV

EXTRA MEDLEMSMÖTENS BEFOGENHETER
 1. Val av presidium samt protokollförare på samma sätt som vid de ordinära medlemsmöten.
 2. Diskutera och debattera punkterna enligt dagordningen
 3. Diskutera och ta ställning genom omröstning på dagordningens punkter

ARTIKEL XV

ERSÄTTA ELLER ÄNDRA STADGARNA

Stadga ersättning kan göras av medlemsmötet som har kallats endast för detta ändamål. Ändringar kan även årsmötet göra när dagordningen har en sådan punkt. Vid varje ersättning eller ändring krävs det 2/3 majoritet av de som röstar.

ARTIKEL XVI

STYRELSEN
 1. Styrelsen är föreningens ansvariga och verkställande organ. Den består av: 7 ordinära medlemmar
 2. Sammansätts enligt följande:
  Ordförande - Ordföranden företräder föreningen och är dess firmatecknare
  Vice ordförande
  Sekreterare
  Kassör
  Kontaktperson
  Ansvarig _____område
  Ansvarig _____område
 3. Har rätt att besluta när 50+1 av styrelsemedlemmarna är närvarande. Ordförandeskapet under
 4. sammanträdet har i tur och ordning, Ordföranden, vice ordföranden , Sekreteraren osv.
 5. Alla beslut i styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röster räknas ordförandes röst som dubbel.
 6. När en styrelseledamot avgår ,fylls dennes plats av näste suppleant Om hela styrelsen avgår måste då inom 15 dagar kallas ett medlemsmöte och utse en ny styrelse.
 7. Styrelseledamot som inte närvarar vid tre (3) följande sammanträden utan giltig orsak upphör att ha sin egenskap av ledamot i styrelsen.
 8. Styrelsen sammanträder efter att ordföranden kallat till möte, eller när 50+1 av ledamöterna ansöker om detta. Vid varje sammanträde förs protokoll av sekreteraren och justeras av denne samt av mötets ordförande.
 9. Styrelsen kan utse arbetsgrupper som ska hjälpa och underlätta föreningens målsättningar. Med medlemsmötets godkännande kan även styrelsen bilda sektioner som arbetar under föreningens paraply och följer dess mål.

ARTIKEL XVII

REVISIONEN
 1. Består av 3 ledamöter som väljs på samma sätt som styrelsen. Revisionens medlemmar får inte samtidigt vara medlemmar i styrelsen. Deras mandatperiod är lika länge som styrelsens.
 2. Revisionen väljer sin egen ordförande (sammankallade).
 3. Revisionen har rätt att granska föreningens ekonomiböcker varannan månad, och alltid före ett årsmöte. Revisionen har sin egen berättelse och meddelar kassören en vecka tidigare om kontrollen som ska göras.
 4. Ledamot från revisionen upphör med sitt uppdrag när den skriftligt lämnar sin ansökan till styrelsen och ersätts omedelbart av nästa suppleant.

ARTIKEL XVIII

VALSYSTEM
 1. Föreningen tillämpar majoritetssystemet. De som intresserar sig och vill ställa upp till styrelsen och revisionen ansöker skriftligt hos valberedningen. Styrelsen består av 7 ordinarie medlemmar och revisionen av 3. Till styrelsen väljs de 7 första som får flest röster och samma gäller för revisionen. Övriga personer räknas som suppleanter. Varje röstberättigad har rätt att rösta på högst sju (7) personer om kandidaterna är fler är 7. Är kandidaterna bara 7 så kan man stoppa in valsedeln i valkuvertet. Om det inte finns minst 7 kandidater ,måste valberedningen annonsera nyval inom 2 veckor från årsmötet
 2. Val till ny styrelse och revision äger rum samma dag som årsmötet i januari månad.

ARTIKEL XIX

VALBEREDNING
 1. Valberedningen väljs från medlemsmötet som äger rum innan årsmötet. Den presenterar vid årsmötet de intresserade kandidaterna till den nya styrelsen och även till revisionen
 2. Valberedningen skriver protokoll som undertecknas av alla medlemmar och lämnas till den nya styrelsen inom 8 dagar. Sammankallande personen ansvarar för dess sammanträde.

ARTIKEL XX

FÖRENINGENS EKONOMISKA MEDEL
 1. Medlemsavgifter
 2. Gåvor och bidrag från svenska och grekiska myndigheter
 3. Intäkter från aktiviteter, försäljning och konsumtion av föreningsvaror.

ARTIKEL XXI

FÖRENINGENS UPPLÖSNING
 1. Föreningen upplöses bara när detta bestämmes i två (2) följande medlemsmöten där 50% +1 av medlemmarna närvarar och om beslutet får stöd från 2/3 majoritet av de närvarande i båda möten.
 2. Föreningens egendom förfogas enligt sista medlemsmötets beslut om upplösningen.

Stadgaändringar gjordes vid årsmötet från den 22 januari 2006

Ändring: Årsmötet den 3 februari 2008 beslutade att föreningens officiella namn i fortsättningen är: Grekiska föreningen i Borås

Ärsmötet den 3 februari 2013 gjorde en ändring i stadgarna (artikeln om medlemskapet). Artikeln om förenings vänner har tagit bort helt och hället. Vad som gäller är enligt artikel 5 V. Allt som nämns om medborgarskap/ursprung och vigsel-kyrklig eller borgerlig har aldrig tillämpats, men nu är det ocksä officiellt borttaget.